काठमाडौँ, कात्तिक ३ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विशेष साधारणसभा भोलि हुने भएको छ ।

यही कात्तिक ४ गतेका लागि निर्धारित महासङ्घको विशेष साधारणसभा रोक्न परेको रिटमा सुनुवाइ गर्र्दै पाटन उच्च अदालतले आज साधारणसभा गर्ने पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।

महासङ्घका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र सदस्य गोविन्द घिमिरेले गरेको मागका सम्बन्धमा अदालतले साधारणसभा एक दिन यथास्थितिमा राखी दुवै पक्षलाई आज छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

आजको छलफलपछि अदालतले साधारणसभा एक दिन यथास्थितिमा राख्ने मङ्गलबारको निर्णयलाई निरन्तरता दिइराख्न नपर्ने भन्दै आदेश जारी गरेपछि भोलि कात्तिक ४ गते विशेष साधारणसभा हुने निश्चित भएको महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए ।

राजकर्णिकार र घिमिरेले साधारणसभा रोक्न माग गर्दै यही कात्तिक १ गते रिट दायर गरेका थिए । महासङ्घले विधान संशोधनका लागि साधारणसभा बोलाएको हो ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३