dsc_0230

dsc_0230

गोरखाको भुम्लिचोकमा अवस्थित रमणिय स्थल भैरबी चउरको मनमहोक दृश्य । फोटो – देबराज गुरुङ


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

…dglrGt] lkm/Gt]Ú gf6ssf snfsf/ clego
d08nf lyP6/ sf7df8f}Fn] O6x/Ldf k|:t't u/]sf] …dglrGt] lkm/Gt]Ú… gf6ssf snfsf/ clego ub}{ . tl:a/ M ofd k|wfg, O6x/L,/f;; ‘मनचिन्ते फिरन्ते’ :

/बिहि, कार्तिक ४, २०७३