hand

काठमाडौं कात्तिक १ । कर्तज्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैदको सजाँय पाएका मनाङ भ्राका गाविस–३का राजु घलेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौ, धोविचौरमा बस्ने घलेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले असोज १६ गते खिचापोखरीबाट पक्राउ गरी आइतबार फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेकोमा अदालतको आदेशले कैद भुक्तानको लागि केन्द्रिय कारागार कार्यालय सुन्धारामा पठाएको छ । hand
उनले काठमाडौंको पुरानो बानेश्वर बस्ने १९ बर्षीय सुवर्ण गुरुङ्गसंग वादविवाद हुँदा उनलार्ई धारिलो हतियारले आक्रमण गरी मारेका थिए ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३