lrlgofF /fi6«klt ;L lhg lkª / k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn ef/tsf] uf]jf l:yt tfh xf]6ndf e]6jftf{ ug'{x'Fb} . tl:a/M s[i0f clwsf/L, /f;;

काठमाडौँ–भारतको गोवामा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच शनिबार भएको त्रिपक्षिय अनौपचारिक भेटवार्ता सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बन्यो ।
ट्विटर र फेसबुकको टाइमलाइनमा शनिबार भएको अनौपचारिक त्रिपक्षिय भेटघाटको पक्ष र विपक्षमा दिनभर बहस भइरह्यो ।

कतिले यसलाई नेपालको ‘कमजोर कुटनिति’को रुपमा चित्रण गरे भने कतिले यसलाई ‘सबल’ ।

नेपालको कमजोर कुटनिति भन्ने जति थिए त्यति नै थिए दुई ठुला देशका नेताबीच बसेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्व बढाए भन्ने पनि त्यतिनै थिए । कुटनितिमा निकै दुर्लभ मानिने यस्तो दृश्यलाई परराष्ट्र मामिला जानकारहरुले अर्थपुर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३