काठमाडौँ– मुलुकले घुमफिर वर्ष २०७३ मनाइरहेका बेला दसैँ छेको ददेशकै ठुलो रारा ताल घुम्ने नेपालीको संख्इा ह्वात्तै भएको छ ।  ताल नजिकसम्म सडक ट्रयाक खुलेपछि घुम्न सजिलो भएको हो ।

यतिबेला मुगुको रारामा दिनहुँ सयभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक घुमिरहेका छन् । रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार दसैँअघि दैनक ५० हाराहारी नेपाली त्यहाँ पुग्थे ।

पहिले हुनेखाने मात्रै हेलिकप्टर र हवाइजहाज मार्फत रारा पुग्थे । सडक सञ्जाल जोडिएपपछि मध्यमवर्गका नेपाली पनि रारा घुम्न थालेका छन् । आजको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३