chor1

chor1काठमाडौं, असोज ३० –  कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवको डेरामा चोरी भएको छ । दशैंमा जिल्ला गएका बेला बानेश्वर शान्तिनगरस्थित उनको डेराबाट करिब तीन लाख रुपैयाँबराबरको धनमाल चोरी भएको हो ।

ढोका फुटाएर तीन तोला सुन, एउटा ल्यापटप, एउटा क्यामेरा र ८५ हजार नगद चोरी भएको नेता यादवले बताए । महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ वानेश्वरले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

दशैंका बेला राजधानीमा एक दर्जनभन्दा धेरै स्थानमा चोरी भएका घटना प्रहरीमा उजुरी भइसकेका छन् । दशैंमा धेरैजसो घरमा कोही नहुने भएकाले चोरहरुले ढोका फुटाएर चोर्दे आएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३