yatra

जनकपुरधाम, असोज २५ । बडादसैँको दशमीका दिन आज तराई मधेसमा यात्रा पर्व मनाइँदै छ ।
दशमीका दिनलाई स्थानीय भाषामा जतरा पनि भनिन्छ । यस दिन देवी दुर्गा भवानीको यात्रा हुने भएकाले यसलाई वर्षभरिकै सबैभन्दा पवित्र दिन मानिन्छ । yatra
विजयादशमीका दिन दसवटै द्वार खुल्ला रहने मान्यताअनुसार कुनै पनि शुभकार्यंका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धार्मिक मान्यताका कारण यस दिन जुनसुकै दिशातर्फ यात्रा गर्दा साइत हेर्नु नपर्ने बताइन्छ ।
यस दिन नीलकण्ठ चराको दर्शन शुभ मानिन्छ । यसका लागि नीलकण्ठ भएको गुँड रहेको रुखलाई पहिले नै ठम्याएर राखिने गरिन्छ ।
यात्राका दिन सामूहिक रूपमा आस्थावानहरू कागज, कलम लिई नीलकण्ठ चरालाई रुखबाट उडाएर दर्शन गरी त्यस स्थानमा केही श्लोक कागजमा लेख्ने परम्परा पनि यस क्षेत्रमा रहेको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३