काठमाडौँ, २५ असोज । काठमाडौँको हनुमानढोकास्थित तलेजु भवानीको मन्दिरमा सोमबार राति जीवित देवी कुमारीलाई दर्शन गराइएको छ ।

परापूर्वकालदेखि नै नवमीको मध्यरातमा कुमारीलाई भवानीको पूजा गराउने प्रचलन छ । मन्दिरबाट भवानीको मूर्ति (माथि) सम्म सेतो कपडा बिछाएर कुमारीलाई त्यहाँ लगिएको हो ।

मुलुकमा अनिष्ट नहोस् तथा सर्वसाधारणलाई दुःख कष्ट नहोस् भनी विधि विधानअनुसार कुमारीले भवानीको पूजा गरी दर्शन गर्नुभएको कुमारीका सहयोगी एवम् इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमरत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त मन्दिरमा प्राचीन समयमा भवानी र तत्कालीन मल्ल राजाको भेट हुने तथा पासा खेल्ने परम्परा रहेकोमा राजाले कुदृष्टि लगाएपछि भवानी लोप भएको विश्वास छ ।

पछि वर्षमा एकपटक कुमारीको रुपमा मन्दिरमा आई सबैलाई दर्शन दिने विश्वासका साथ वर्षमा एकपटक मन्दिर खुला गरिन्छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३