road

काठमाडौं, असोज २४ । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं यात्रु अलपत्र परेका छन् । तनहुँको आँबुखैरेनी–७ ऐना पहरामा पहिरो खसेपछि सोमबार बिहान ३ बजेदेखि पोखरा, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी लगायतको आवातजावत ठप्प भएको छ ।road
पश्चिम नेपालका लागि छुटेका सय भन्दा धेरै गाडी मुग्लिनमा रोकिएका ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै काठमाडौंका लागि छुटेका गाडी पनि रोकिँदा दसैँका लागि घर हिँडेकाहरु अलपत्र परेका छन् । पहिरो हटाउने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३