a8fb;F} cGtu{t dxfi6dLsf] lbg uf]/vf b/af/df ;f/ªuL dfkm{t dfn>L w'g ahfpFb} :yfgLo uGwj{ . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

a8fb;F} cGtu{t dxfi6dLsf] lbg uf]/vf b/af/df ;f/ªuL dfkm{t dfn>L w'g ahfpFb} :yfgLo uGwj{ . tl:a/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

बडादसैँ अन्तर्गत गोरखा दरबारमा सारङ्गी मार्फत मालश्री धुन बजाउँदै स्थानीय गन्धर्व । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३