बाग्लुङ, असोज २३ । विपन्न माझी परिवारलाई ‘युथ अफ बागलुङ’ले दसैँ मनाउनका लागि खाद्य सामग्री प्रदान गरेको छ ।
बाग्लुङ–पर्वत जोड्ने मालढुङ्गामा बस्दै आएकी सुनमती माझीको परिवारलाई दश हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री सहयोग गरिएको संस्थाका सुमन रेग्मीले बताए । राहत, उद्धार, सहयोग र सचेतनामूलक कार्य गर्दै आएका संस्थाका युवाले व्यक्तिगत खर्च कटाएर माझीको परिवारलाई सहयोग गरेका हुन् । चामल, चिनी, तेल, मासु लगायतको सामग्री दिइएको रेग्मीले जानकारी दिए । “सबैले मनाऔं दसँैं”भन्ने सन्देशका साथ विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको जनाइएको छ ।
दसँैं कसरी मनाउने भन्ने चिन्तामा पिरलिएको परिवारलाई युवाको सहयोगले ठूलो राहत मिलेको छ । माझी छोरीतर्फकी अपाङ्गता भएकी नातिनी र अरु सदस्यको पालनपोषण गर्दै आएका छन् । कालीगण्डकी नदी किनारमा गिट्टी र बालुवा सङ्कलनको काम गर्दै जिविका चलाउने माझी परिवारलाई चाडबाड मनाउन सधैँ सकस हुने गर्छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३