suicide

काठमाडौंँ, २२ असोज । काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ बागबजारस्थित दुर्गा गेष्टहाउसको ८ नम्बर कोठा बुक गरी बसेका भक्तपुर सुडाल–७ का ५३ वर्षीय लिलानाथ तिमिल्सिना शनिबार मृत फेला परेका छन् ।
यसैगरी, काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा–५, डाँछीमा नुवाकोट जिल्ला राउतबेसी–२ का मजदूरी गर्ने ५५ वर्षीय कुमार लामा आफैँ बस्ने कोठाबाहिर शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । suicide
यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–३५ जडिवुटीस्थित वडा कार्यालय नजिक नालामा दोलखा बोच–१ घर भएका सुन्दर थापा शनिबार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३