After taking the oath of office and secrecy, Speaker Onsari Gharti assumes her office at the Parliament Secretariat, on Sunday, October 18, 2015. Photo: RSS

काठमाडौँ, २१ असोज – सभामुख ओनसरी घर्ती आज थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

आफ्नो नियमित स्वास्थ्य जाँच र आफ्ना श्रीमान् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनको समेत स्वास्थ्य उपचारका लागि उहाँ आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो ।

सभामुख घर्तीका प्रेस संयोजक वासुदेव शर्माका अनुसार सभामुख घर्ती र उहाँका श्रीमान् पुनको थाइल्यान्डस्थित समितिभेज अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार हुँदै आएको थियो । सभामुख घर्ती एक साता बैंककमा रहनुहुनेछ । रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३