भक्तपुर-भक्तपुरमा दसैंका लागि मुस्ताङबाट ल्याइएका भेडा–च्याङ्ग्राको अभाव भएको छ। भक्तपुरमा करिब दुई हजारवटा भेडा–च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि ल्याइएकामा पशु अधिकारकर्मीका नाममा एउटै समूहले छ सयवटा च्याङ्ग्रा किनेर लगेपछि अभाव भएको हो।

बुधवार हेलम्बुको जङ्गलमा लगेर च्याङ्ग्रा छाडिदिने र अरूलाई पनि पशुबध नगर्न आग्रह गर्ने भन्दै आएको समूहले प्रतिच्याङ्ग्रा रु १९ हजारका दरले कुल एक करोड १४ लाख रुपैयाँमा छ सयवटा च्याङ्ग्रा लगेको व्यापारी श्यामभक्त श्रेष्ठले बताए।

भक्तपुरको सल्लाघारीमा ल्याएको च्याङ्ग्रा प्रतिकिलो रु सात सय र भेडा प्रतिकिलो रु पाँच सय ५० देखि छ सयसम्ममा बिक्री भएको छ । भक्तपुरमा करिब चारसय च्याङ्ग्रा मात्र बाँकी भएको र यो आजसम्म सकिने भएकाले फूलपातीदेखि नै च्याङ्ग्राको अभाव हुने व्यापारी विष्णुभक्त श्रेष्ठले बताए।

मुस्ताङको घारमै एउटा च्याङ्ग्राको १८ हजार रुपैयाँ तिरेर ल्याएको बताउँदै उनले कर, ढुवानी खर्च र घारमै भेडाच्याङ्ग्रा महँगो तिर्नु परेकाले यस वर्ष कम सङ्ख्यामा ल्याएको बताए। रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३