lok

काठमाडौं, असोज १९ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको घरमा सूचना टाँस्ने भएको छ । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको टोली बानेश्वरमा रहेको कार्कीको घरमा पुग्दै छ ।
कार्कीको नियुक्तिका बारेमा परेको रिटमा सुनुवाईका लागि अदालतले कार्कीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन म्याद तोकेको पत्र दिनु पर्ने छ । तर कार्की विदेश गएको र म्याद बुझ्न अस्विकार गरेको भन्दै घरमै गएर म्याद टाँस्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो । वडा सचिवको रोहबरमा कार्कीको गेटमा सूचना टाँसिने छ । जुन म्याद कार्कीले नै बुझे सरह हुनेछ । lok
आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदातलमा २०७० वैशाख २९ गते रिट निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । सर्वोच्चले त्यो रिटको २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३