wfg r'6b} s[ifs
eQmk'/sf] gu/sf]6 km]bLdf dªunaf/ wfg r'6b} :yfgLo s[ifs . tl:a/ M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;

wfg r'6b} s[ifs eQmk'/sf] gu/sf]6 km]bLdf dªunaf/ wfg r'6b} :yfgLo s[ifs . tl:a/ M nIdL uf?, eQmk'/, /f;;

भक्तपुरको नगरकोट फेदीमा मङ्गलबार धान चुट्दै स्थानीय कृषक । तस्बिर :रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

poem सपनाका फूलहरु

/मङ्ल, कार्तिक ९, २०७३