af9Ln] eTsfpg nfu]sf] 3/
a];L;x/sf] k'df vf]nfdf cfPsf] af9Ln] eTsfpg nfu]sf] bnaxfb'/ tfdfªsf] 3/ . tl:a/ M ;Gb]z kf}8]n,ndh'ª,/f;;

af9Ln] eTsfpg nfu]sf] 3/ a];L;x/sf] k'df vf]nfdf cfPsf] af9Ln] eTsfpg nfu]sf] bnaxfb'/ tfdfªsf] 3/ . tl:a/ M ;Gb]z kf}8]n,ndh'ª,/f;;

लमजुङ, बेसीसहरको पुमा खोलामा आएको बाढीले भत्काउन लागेको दलबहादुर तामाङको घर । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३