;fdfg uGtJo:yn k'¥ofpg ;d:of
ef]hk'/sf] emofpFkf]v/L glhssf] lxnfDd] ;8sdf 6ofS6/ km;]kl5 6ofS6df nf]8 ePsf ;fdfg  uGtJo:yn k'¥ofpg ;d:of . tl:a/ M ofd k|wfg

भोजपुरको झ्याउँपोखरी नजिकको हिलाम्मे सडकमा ट्याक्टर फसेपछि ट्याक्टमा लोड भएका सामान गन्तव्यस्थल पु¥याउन समस्या । तस्बिर : राससsaman


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३