s}nfnLsf] 3f]8f3f]8L tfn
ko{6ssf] cfsif{s uGtJosf ?kdf /x]sf] /fd;f/ ;"lrdf ;"rLs[t s}nfnLsf] 3f]8f3f]8L tfn . of] tfn h}ljs ljljwtf, hnkG5L / hnr/sf nflu k|Voft /x]sf] 5 . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

s}nfnLsf] 3f]8f3f]8L tfn ko{6ssf] cfsif{s uGtJosf ?kdf /x]sf] /fd;f/ ;"lrdf ;"rLs[t s}nfnLsf] 3f]8f3f]8L tfn . of] tfn h}ljs ljljwtf, hnkG5L / hnr/sf nflu k|Voft /x]sf] 5 . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;

पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको रामसार सूचिमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल । यो ताल जैविक विविधता, जलपन्छी र जलचरका लागि प्रख्यात रहेको छ । तस्बिर – रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३