sthaniya

काठमाडौं, असोज १५  – संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शाखा अधिकृत, डिई तथा इन्जिनियर, खरिदार, नायव सुब्बा र उपसचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।

संशोधित निजामति कर्मचारी नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार आइतबारसम्मा जसरी पनि कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको हो ।

सरुवाको पूर्ण सूचि हुर्नुहोस्

उपसचिवहरुको सरुवा सुची 

शाखा अधिकृतहरुको पदस्थापन सुची 

D.E. तथा Engineer हरुको सरुवा सुची 

खरिदार सरुवा सुची 

नायब सुब्बा सरुवा सुची 

 


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३