रसुवा, १५ असोज – नेपाली सेनाले कार्यारम्भ गरेको स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ राजमार्ग निर्माण तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।
नेपाल–चीनको व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि गर्ने उक्त राजमार्ग निर्माणमा नेपाली सेना अहोरात्र खटिरहेको र हालसम्म तीन हजार ८०० मि बाटो खुलिसकेको बताइएको छ ।

असहज स्थानमा हेलिकोप्टरबाट विस्फोटक पदार्थलगायत सामग्री हेलिकोप्टरले पु¥याइने गरेको छ । स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ सडक निर्माण कार्यदलका अनुसार पहिलो चरणमा कडा चट्टान फुटाली बाटो खोल्ने र दोस्रो चरणमा दोहोरो लेन सडक निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न नेपाली सेना तल्लीन छ । सेनाले स्याफ्रुदेखि मैलुङसम्म १८ किमी सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक कारोबार उत्तरी नाका रसुवागढीबाट सञ्चालन भएपछि सडक व्यवस्थित गर्न सरकारले घोषणा गरेको स्याफ्रु–मैलुङ सडक निर्माणमा सेनाले गरेको कार्य प्रशंसनीय भएको बताउँदै रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले निर्धारित समयमै राजमार्ग निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३