pol

काठमाडौं, असोज १४ । प्रहरीले सामाजिक  सञ्जालमा अपशब्द प्रयोग नगर्न सबैलाई सचेत गराएको छ ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सञ्जालमा अश्लिल, अपशब्द र अनावश्यक कमेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको र पीडितहरुबाट आफ्नो इज्जत तथा प्रतिष्ठामा प्रतिकुल असर परेको गुनासो आएको बताएको छ ।pol
‘फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सबै खाले सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी व्यक्ति, शंस्थाको इज्जत, प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाउने खालका कमेन्ट कसैलाई नगर्न अपराध अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३