cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df
Onfdsf] cfdrf]sdf cn}FrL 5f]8fpFb} s[ifs . o;jif{ k|ltdg !& xhf/ eGbf a9Ln] cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df k/]sf 5g . tl:a/ M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, /f;;

cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df Onfdsf] cfdrf]sdf cn}FrL 5f]8fpFb} s[ifs . o;jif{ k|ltdg !& xhf/ eGbf a9Ln] cn}FrLsf] d"No 36]kl5 ls;fg dsf{df k/]sf 5g . tl:a/ M uf]ljGb nfld5fg], Onfd, /f;;

इलामको आमचोकमा अलैँची छोडाउँदै कृषक । यसवर्ष प्रतिमन १७ हजार भन्दा बढीले अलैँचीको मूल्य घटेपछि किसान मर्कामा परेका छन् । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३