dGqL n]vs 36gf:yn lg/LIf0f
k"j{ u[xdGqL dfwjk|;fb l3ld/] r9]sf] uf8L b'3{6gf ePsf] :yn bf/]rf]s uflj;–# 3f]K6]le/l:yt 36gf:yn lg/LIf0f ug{'x'Fb} ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft dGqL /d]z n]vs . ;fydf lrtjgsf k|d'v lhNnf clwsf/L ljgf]bk|sfz l;+x 36gfsf] hfgsf/L lbg'x'Fb} tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg÷/f;;

dGqL n]vs 36gf:yn lg/LIf0f k"j{ u[xdGqL dfwjk|;fb l3ld/] r9]sf] uf8L b'3{6gf ePsf] :yn bf/]rf]s uflj;–# 3f]K6]le/l:yt 36gf:yn lg/LIf0f ug{'x'Fb} ef}lts k"jf{wf/ tyf oftfoft dGqL /d]z n]vs . ;fydf lrtjgsf k|d'v lhNnf clwsf/L ljgf]bk|sfz l;+x 36gfsf] hfgsf/L lbg'x'Fb} tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg÷/f;;

पूर्व गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चढेको गाडी दुर्घटना भएको स्थल दारेचोक गाविस–३ घोप्टेभिरस्थित घटनास्थल निरीक्षण गर्नुहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक । साथमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंह घटनाको जानकारी दिनुहुँदै । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३