pampha

काठमाडौं, असोज १० । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कात्तिक १० गते राष्ट्रिय भेला गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले संगठनात्मक विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा पार्टी संगठनबारे गम्भीर छलफल भएको र आन्तरिक संगठनलाई व्यवस्थित गर्न कात्तिक १० र ११ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्याय गरेको पार्टीका प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिईन् ।pampha
राष्ट्रिय भेलामा संगठनको आकारलाई व्यवस्थित र चुस्त बनाउने, स्थानीय तहको चुनाव लक्षित संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने र स्थानीय चुनावमा सफलताका लागि कार्य्विधि, संगठन र जिम्मेवारीबारे छलफल हुने छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३