3fOt] rfns–/fO{ e/tk'/ c:ktfndf
k"j{ u[xdGqL dfwj l3ld/] r9]sf] uf8L b'3{6gf x'Fbf 3fOt] ag]sf rfns lji0f' /fO{ e/tk'/ c:ktfndf pkrf/sf qmddf . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/ -lrtjg_,/f;;

पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा घाइते बनेका चालक विष्णु राई भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा । तस्बिर : रासस

3fOt] rfns–/fO{ e/tk'/ c:ktfndf k"j{ u[xdGqL dfwj l3ld/] r9]sf] uf8L b'3{6gf x'Fbf 3fOt] ag]sf rfns lji0f' /fO{ e/tk'/ c:ktfndf pkrf/sf qmddf . tl:a/M gf/fo0f 9'+ufgf, /Tggu/ -lrtjg_,/f;;

 


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३