/f/fdf ;]NkmL
g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

/f/fdf ;]NkmL g]kfn s} 7"nf] tyf ulx/f] d'usf] /f/ftfn 3'Dg cfPsf cfGtl/s ko{6sx? ;]NkmL lvRb} . tl:a/ M g[k]Gb| axfb'/ dNn, d'u', /f;;

नेपाल कै ठूलो तथा गहिरो मुगको राराताल घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकहरु सेल्फी खिच्दै । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३