;8sd} ;'t]/ k|b"if0fsf] lj/f]w
k|s[lt ;]jf k|lti7fg g]kfnsf] cu'jfOdf z'qmaf/ laxfg kof{j/0f ;+/If0fsf] dfu ub}{ jL/uGhsf] Ogjf{l:yt eG;f/ sfof{no cufl8sf] d"n ;8sd} ;'t]/ lj/f]w hgfPsf ljBfyL{ tyf k|s[ltk|]dL . tl:a/ M laho s'df/ dxtf], k;f{, /f;;

प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालको अगुवाइमा शुक्रबार बिहान पर्यावरण संरक्षणको माग गर्दै वीरगन्जको इनर्वास्थित भन्सार कार्यालय अगाडिको मूल सडकमै सुतेर विरोध जनाएका विद्यार्थी तथा प्रकृतिप्रेमी । तस्बिर : रासस

;8sd} ;'t]/ k|b"if0fsf] lj/f]w k|s[lt ;]jf k|lti7fg g]kfnsf] cu'jfOdf z'qmaf/ laxfg kof{j/0f ;+/If0fsf] dfu ub}{ jL/uGhsf] Ogjf{l:yt eG;f/ sfof{no cufl8sf] d"n ;8sd} ;'t]/ lj/f]w hgfPsf ljBfyL{ tyf k|s[ltk|]dL . tl:a/ M laho s'df/ dxtf], k;f{, /f;;


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३