काठमाडौं, असाजे ८ – हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने प्रचार गलत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भने, “हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्ने प्रचार गलत हो, त्यससम्बन्धी कुनै पनि संशोधनको प्रस्ताव आएको छैन ।”


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३