CC_LokmanSinghKarki(2) (1)

काठमाडौँ, ७ असोज – सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको सक्कली कागजात सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख आयुक्त कार्की नियुक्तका विषयमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेबमोजिम कागजात खामबन्दी गरेर पठाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि भूकम्पमा परी कागजात हराएको भनी जवाफ पठाएको थियो । सर्वोच्चले सरकारको उक्त जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति भएको र एक हप्ताभित्र पठाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकारले आज आयोग प्रमुख कार्की नियुक्तिको सक्कल फाइल पठाएको हो ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की नियुक्तिको कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदातलमा २०७० वैशाख २९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सो रिटको २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो ।

अधिवक्ता अर्यालले आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध पुनः पुनरावलोकनको निवेदन हालेका थिए । सोही पुनरावलोकनमाथि सुनवाई हुँदा सर्वोच्चले नियुक्त गर्दाको सक्कल कागजात माग गरेको थियो ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३