pra

सिन्धुपाल्चोक, असोज ७ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने घोषणा बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।pra
शुक्रबार माओवादी केन्द्रका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटा, नेपाल सरकारका कामु मूख्य सचिव टंकमणि शर्मासहित मेलम्ची पुगेका प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेका हु्न ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३