काठमाडौं, असोज ७ – दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ शुक्रबारदेखि खुल्ला भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलले शुक्रबारदेखि लामो दूरीका बसको टिकट बुकिङ गरिने बताए ।

यस वर्ष दसैँमा व्यवसायीले नयाँ बस थपेका छैनन् । यातायात क्षेत्रका लागि यो वर्ष राम्रो नरहेकाले नयाँ बस थप्न नसकिएको महासंघको दाबी छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३