kurdis

अङ्कारा, ६ असोज । टर्कीमा कुर्दिस वर्करस् पार्टी (पिकेके) दुई टर्कीज सैनिक र दुई सर्वसाधारणलाई बुधबार अपहरण गरेका छन् ।

kurdis
देशको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त हक्कारीबाट ती चार व्यक्तिलाई अपहरण गरेको डोगान समाचार समितिलाई जानकारी दिएको छ ।

हक्कारीको चुकुर्का सडकबाट सशस्त्र पिकेकेका आतङ्ककारी समूहले अपहरण गरेका ती दुई सैनिकसहित चार व्यक्तिको सुरक्षाबलले हवाई सेवाको पनि सहयोगमा उद्धार गर्ने कोशिस जारी राखेको छन् । रासस÷सिन्ह्वा


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३