kbofqdf ljb]zL ko{6s
a]gL hf]d;f]d ;8scGtu{t DofUbLsf] a]uvf]nfdf ?v t];f{P/ agfOPsf] c:yfoL k'n t/]/ a]gLtkm{ cfpFb} u/]sf ko{6s . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

kbofqdf ljb]zL ko{6s a]gL hf]d;f]d ;8scGtu{t DofUbLsf] a]uvf]nfdf ?v t];f{P/ agfOPsf] c:yfoL k'n t/]/ a]gLtkm{ cfpFb} u/]sf ko{6s . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

बेनी जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको बेगखोलामा रुख तेर्साएर बनाइएको अस्थायी पुल तरेर बेनीतर्फ आउँदै गरेका पर्यटक । तस्बिर : रासस


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३