kk

गुलरिया (बर्दिया), ६ असोज । बर्दियामा भेरी यातायात प्रालिले नियम विपरीत गाडी सञ्चालन गरेको भन्दै कृष्णसार यातायात बस व्यवसायी समितिले तीन दिनदेखि आफ्ना सम्पूर्ण यातायातका साधन बन्द गरेको छ । kk
बर्दियाका बस व्यवसायीलाई धरासायी बनाउनका लागि भेरी प्रालिका नाममा व्यक्तिगत गाडी सञ्चालन गरेकाले त्यसको विरोधमा आफू मातहतका सबै गाडी बन्द गरिएको कृष्णसार समितिका अध्यक्ष शम्भु रिजालले बताए ।
उता भेरी प्रालिले सञ्चालन गर्ने गाडी भेरीको नाममा नभएर व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकाले आफूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यातायात सञ्चालन गरेको प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र गिरीले बताए ।
उता कृष्णसार बस व्यवसायी समितिद्वारा बर्दियाबाट सञ्चालन हुने दैनिक लामो तथा छोटो दूरीका ९० बढी गाडी बन्द भएपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।
यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणले दुःख झेल्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ef/taf6 dhb'/L u/]/ kms{g] qmddf ynf k/]kl5 5 dlxgf b]lv s~rgk'/sf] emnf/L ahf/df /x]sf] k|ltIffnodf cnkq cj:ydf a:b} cfPsf gfd 7]ufgf ;d]t yfxf gePsf o'js . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, /f;;, s~rgk'/ अलपत्र युवक :

/शुक्र, कार्तिक ५, २०७३