k"j{klZrd /fhdfu{ elTsof]
dªunaf/ /fltb]lv k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f latf{df]8 gu/kflnsfl:yt gofF j;kfs{ glhs} elTsPsf] k"j{klZrd /fhdfu{ . ;8s elTsPkl5 /fhdfu{df laxfg}af6 ;jf/L cfjfthfjt 7Kk ePsf] 5 . tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, -;'?ªuf_emfkf, /f;;

मङ्गलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बिर्तामोड नगरपालिकास्थित नयाँ वसपार्क नजिकै भत्किएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग । सडक भत्किएपछि राजमार्गमा बिहानैबाट सवारी आवातजावत ठप्प भएको छ । तस्बिर : रासस

k"j{klZrd /fhdfu{ elTsof] dªunaf/ /fltb]lv k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f latf{df]8 gu/kflnsfl:yt gofF j;kfs{ glhs} elTsPsf] k"j{klZrd /fhdfu{ . ;8s elTsPkl5 /fhdfu{df laxfg}af6 ;jf/L cfjfthfjt 7Kk ePsf] 5 . tl:a/ M ;'/]Gb| e08f/L, -;'?ªuf_emfkf, /f;;


प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

poem सपनाका फूलहरु

/मङ्ल, कार्तिक ९, २०७३